Kontroling škola Kognosko – nositelj međunarodnog IGC certifikata

Kontroling škola Kognosko – nositelj međunarodnog IGC certifikata