Kontroling ulazi u javnu upravu i državna poduzeća

Kontroling ulazi u javnu upravu i državna poduzeća

Priča o kontrolingu koja je posljednjih godina vrlo aktualna u Hrvatskoj, sve se više širi sa privatnog sektora na javnu upravu i državna poduzeća. Za poboljšanje učinkovitosti javne uprave, ali i za znatne uštede, nužno je aktivirati kontrolerske modele na svim razinama.
2015. godina biti će usmjerena upravo u tom pravcu, ako je suditi po riječima ministra Borisa Lalovca na 2. ICCC Međunarodnoj konferenciji o kontrolingu koja je održana 05.11.2014. Ministar Lalovac, i sam zaljubljenik u kontroling, istaknuo je tom prilikom da bi volio da se kontrolingviše primjenjuje u javnoj upravi, kako bi se efikasnije upravljalo prihodima i rashodima budžeta, te efektima državnih subvencija.

Danas u uvjetima globalizacije, sve zemlje imaju na raspolaganju gotovo iste ili slične resurse za upravljanje poslovanjem. Nama nedostaje samo menadžerski sustav upravljanja čija filozofija se primjenjuje kako na privatni sektor, tako isto i na državni aparat i državna poduzeća. Vrlo je sličan u javnoj upravi kao i u bilo kojem privatnom poduzeću. Konzistentan, sa jasnim strateškim ciljevima. Bez obzira na to koja je trenutno politička opcija na vlasti.
Pri uvođenju kontrolinga u tijela jave uprave treba uzeti u obzir specifičnosti misije, ciljeva i načina djelovanja. Ovdje cilj gotovo nikad nije profitabilnost ili povećanje tržišnog udjela. Ponekad ciljevi i nisu u potpunosti jasno definirani, te ih je potrebno precizirati. Stoga je u pravilu to primarni zadatak kontrolera. Oni moraju moderirati proces određivanja i formuliranja ciljeva sve do njihova operativnog izvršenja, koje tada treba pomno pratiti kroz specifičan sustav pokazatelja.

Pokazatelji su ovdje gotovo uvijek spoj kvantitativnih i kvalitativnih ocjena uspješnosti. Izrada prave kombinacije indikatora, te standardi izvedbe ključni su faktori uspjeha. Nakon toga slijedi drugi važan korak, a to je komunikacija o postignutim rezultatima sa svim nositeljima odgovornosti.
Kao što je za svako društvo u cjelini, važno postojanje i djelovanje tijela jave uprave, tako je i praćenje njihove efikasnosti i efektivnosti nužno i nadasve korisno, za dobrobit svih zainteresiranih korisnika. A njih zaista ima mnogo.
Put do razvijenog kotrolinga u tijelima javne uprave dug je i trnovit, a nadamo se da ćemo u 2015. godini napraviti prvi važan korak!