Edukacija:

MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere

Sveobuhvatna višemjesečna edukacija o Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Pomoći ćemo vam da u vašem poduzeću znanje iz područja MSFI/HSFI bude korišteno kroz sve funkcije – računovodstvo, financije i kontroling čime se postiže potpuni i blagotvorni učinak na menadžment.

Edukacija Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – Hrvatski standardi financijskog izvještavanja za kontrolere i menadžere, računovođe i financijaše

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) i Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) imaju jaku ulogu i utjecaj na menadžersko odlučivanje, te su važni za uspješno poslovanje svakog poduzeća. Kontroleri i menadžeri, računovođe i financijaši svakodnevno se susreću s MSFI/HSFI-evima stoga bi trebali poznavati osnovna pravila bilanciranja u skladu s njima.

Iz tog razloga organizirali smo 70 sati MSFI i HSFI edukacije kroz praktične primjere najboljih hrvatskih stručnjaka na području financija i računovodstva. Naši vrhunski predavači će vas educirati, te prenijeti svoje znanje, praktično iskustvo i izazove u implementaciji MSFI/HSFI pravila.

Prijave su u tijeku za pohađanje NOVE 10. generacije polaznika edukacije u terminima: 16.04. – 04.06.2024. godine
Utorak – četvrtak 17:00 – 21:00 sati 2 x 5 sati tjedno
Ukupno 70 sati, uživo u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu

MSFI/HSFI EDUKACIJA PRAKTIČNOG ZNANJA

MSFI/HSFI edukacija neizostavna je za menadžere i kontrolere, financijaše i računovođe. Svim polaznicima ćemo omogućiti nadogradnju postojećeg znanja mnoštvom primjera iz dugogodišnje prakse naših renomiranih trenera. Nakon pohađanja MSFI/HSFI edukacije polaznici će bolje razumjeti zahtjeve novih standarda i savladati praktične izazove implementacije Međunarodnih i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.
Primjena MSFI/HSFI donosi koristi u unaprjeđenju upravljanja i omogućuje realnije sagledavanje stanja imovine i obveza. Time se omogućuje kvalitetno dugotrajno projiciranje budućih novčanih tokova odnosno kvalitetno planiranje uspješne budućnosti.

Pomoći ćemo vam da u vašem poduzeću znanje iz područja MSFI/HSFI bude korišteno kroz sve funkcije – računovodstvo, financije i kontroling čime se postiže potpuni i blagotvorni učinak na menadžment.

MSFI/HSFI: KAKAV JE PROGRAM EDUKACIJE?

MSFI/HSFI edukacija se fokusira u najvećoj mjeri na menadžere, kontrolere, računovođe i financijere.
Primjena ovih standarda nije samo obaveza, već menadžmentu donosi koristi koje upravo kroz kontroling mogu biti najkvalitetnije naglašene i jasno prezentirane. Na edukaciji će se koristiti studije slučaja i stvarni primjeri kako bi polaznici što bolje razumjeli MSFI/HSFI osnove mjerenja, priznavanje prihoda, bilanciranje na strani aktive, bilanciranje na bazi pasive, posebne propise, odgođenu poreznu imovinu i druge teme.

MSFI/HSFI: KOJI SU CILJEVI EDUKACIJE?

Cilj edukacije je razumjeti kompleksna područja financijskog MSFI/HSFI izvještavanja za korporativne i financijske institucije, kako bi ih implementirali na način da menadžment ima potpuno jasan uvid u sve segmente odlučivanja.

MSFI/HSFI edukacija polaznicima nudi mogućnost stjecanja pregleda nad područjima koje su bitne za njihovu praksu. Edukacija se ciljano bavi temama koje smo u suradnji sa ekspertima – predavačima kroz svoja dugogodišnja iskustva prepoznali kao najznačajnijima za razumijevanje Međunarodnih i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Konačni cilj edukacije je na temelju iskustva i rada, predstaviti sve elemente na precizan, sažet i stručan, ali primjenjiv način.

MSFI/HSFI: KOME JE EDUKACIJA NAMIJENJENA?

 • edukacija je neophodna za sve kontrolere, menadžere i vlasnike koji žele uvesti funkciju kontrolinga ili žele poboljšati kvalitetu postojeće.
 • za računovođe i financijaše koji žele zaista razumjeti standarde.
 • za voditelje proizvodnje, prodaje, nabave, logistike – za sve koji donose svakodnevne poslovne odluke ili sudjeluju u uvođenju kontrolinga
 • za IT stručnjake (BI, data-base analitičare) koji svakodnevno doprinose razvoju kontrolinga.

MSFI/HSFI EDUKACIJA: METODE RADA

Polaznici će vještine i sadržaj MSFI/HSFI edukacijskog programa, osim kroz iskustveno i teorijsko predavanje, usvojiti kroz praktične vježbe i grupni rad, te diskusiju i individualni rad.

Metode rada MSFI/HSFI edukacije su:

 • predavanja,
 • rješavanje zadataka i vježbi,
 • grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
 • igranje uloga prema scenariju,
 • diskusije i debate u debatnim timovima,
 • konzultacije nakon predavanja

ŠTO JE MSFI/HSFI?

MSFI/HSFI je set globalnih računovodstvenih standarda koji predstavljaju podlogu za sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja. MSFI nalažu kako se prikazuju pojedine vrste kapitala i imovine, te prihoda i rashoda u obliku transparentnih računovodstvenih informacija. U MSFI/HSFI sadržana su mjerenja, prezentiranja, procjenjivanja, zahtjevi priznavanja i objavljivanja događaja i transakcija važnih za financijske izvještaje.

Naš edukativni program – MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere – pobuđuje velik interes, a od 2014. godine se održava na našem tržištu u Kontroling centru Kognosko.
Iako primjena Međunarodnih ili Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja zahtjeva određeno znanje i specijalizaciju, poduzeća u Hrvatskoj većinom nemaju poseban odjel za praćenje MSFI-a/HSFI-ja.
Međutim, u hrvatskom gospodarstvu sve je veća potreba i sve se više rađa svijest o tome kako primjena standarda menadžmentu ne donosi samo obavezu, već znanja i vrijednosti koje mogu biti jasno prezentirane kroz kontroling.

Primjena znanja u skladu s globalnim računovodstvenim jezikom MSFI/HSFI donosi koristi organizacijama u mnogim sektorima. Omogućuje veću transparentnost i konzistentnost u unapređenju upravljanja, te menadžerima omogućuje realnije sagledavanje stanja poslovanja. Konačna svrha edukacije je implementirati MSFI/HSFI standarde na način kako bi menadžment imao potpuno jasan uvid u sve segmente bitne za odlučivanje.

MSFI/HSFI: IZAZOVI U PRIMJENI STANDARDA

MSFI/HSFI su složena, stručna i zahtjevna materija koja zahtjeva određeno računovodstveno predznanje i iskustvo. Najčešći izazovi u primjeni MSFI/HSFI: 

 • Neadekvatan prijevod MSFI-a,
 • Nedorečenost MSFI-a u nekim pitanjima,
 • Neprilagođenost MSFI-a nacionalnoj zakonskoj regulativi,
 • Nedostatak jasnoće,
 • Složenost MSFI-a,
 • Česte izmjene MSFI-a,
 • Terminologija MSFI-a,
 • Nekonzistentne odredbe unutar MSFI-a
 • Sukob različitih kategorija MSFI-a.

Računovodstvena praksa često ukazuje na određene poteškoće s kojima se susreće u svakodnevnoj primjeni standarda, međutim, značajnije sistematizirano bavljenje ovim problemom još uvijek je deficitarno područje.
To je upravo razlog zbog kojeg smo se odlučili na održavanje ovakve sveobuhvatne edukacije sa najboljim stručnjacima ovog područja.

Edukacija se odvija samo jednom godišnje u popodnevnim satima utorkom i četvrtkom od 17:00 – 21:00 sati u periodu od sredine travnja pa do sredine mjeseca lipnja u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu, potpuno uređenom i opremljenom za višednevni rad.
U nastavi se koristi interaktivan wireless smart-board, 4K Samsung digital Flipchart, UHD projektor bez sjene, skener, pin-board, white-board, flip chart. Sam prostor opremljen je brzom Wi-Fi mrežom (optički kabel), izmjenom zraka u prostoru te je u neposrednoj blizini i besplatan cjelodnevni parking.

70 sati
3 predavača
5 modula
Kontroling Kognosko certifikat

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Početak edukacije:

renato ocko

Kontakt

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kognosko.hr

Kontakt
Rezervacija

Sadržaj programa

70 sati
3 predavača
5 modula
Kontroling Kognosko certifikat

Modul 1

1. MODUL - OSNOVE HSFI/MSFI

I. Okvir
II. Prezentiranje financijskih izvještaja
III. Praznine u propisima, promjene u prezentiranju i načelo dosljednosti računovodstvenih politika
IV. Financijsko izvještavanje po segmentima
V. Promjena tečaja stranih valuta
VI. Utjecaj na kontroling


Predavač:
igor arbutina
Igor Arbutina

Modul 2

2 MODUL - OSNOVE MJERENJA

I. Značenje
II. Razgraničenje pojmova i zahtjeva koje MSFI‐jevi postavljaju za mjerenje za mjerenje
III. Osnovne metode mjerenja prema MSFI‐jevima:
IV. Poseban slučaj mjerenja fer vrijednosti:
V. Otpis (amortizacija) i ispravak vrijednosti:
VI. Promjena metoda mjerenja:
VII. Utjecaj na kontroling


Predavač:
igor arbutina
Igor Arbutina

Modul 3

3. MODUL - PRIZNAVANJE PRIHODA

I. Osnovna načela priznavanja prihoda
II. Priznavanje prihoda prema modelu 5 koraka
III. Prepoznavanje i modifikacije ugovora
IV. Prepoznavanje obveza u transakciji
V. Ispunjavanje ugovornih obveza:
VI. Mjerenje naknade
VII. Pregled raznih vrsta transakcija i primjeri
VIII. Utjecaj na kontroling


Predavač:
igor arbutina
Igor Arbutina

Modul 4

4. MODUL - BILANCIRANJE NA STRANI AKTIVE

I. Pregled
II. Dugotrajna imovina
III. Nematerijalna imovina:
IV. Poseban slučaj Goodwilla
V. Ulaganja u nekretnine
VI. Financijski instrumenti
VII. Potraživanja po osnovi isporuka i usluga
VIII. Zalihe:
IX. Utjecaj na kontroling


Predavač:
domagoj vuković
Domagoj Vuković

Modul 5

5. MODUL - BILANCIRANJE NA BAZI PASIVE

I. Vlastiti kapital
II. Financijske obveze
III. Rezerviranja
IV. Primanja zaposlenih
V. Utjecaj na kontroling


Predavač:
domagoj vuković
Domagoj Vuković

Modul 6

6. MODUL - POSEBNI PROPISI I VAŽNIJA PITANJA

I. Spajanja poduzeća
II. Udjeli u povezanim poduzećima i u zajedničkim ulaganjima (Joint Ventures)
III. Novi računovodstveni propisi o konsolidaciji
IV. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
V. Dobit po dionici
VI. Leasing


Predavač:
domagoj vuković
Domagoj Vuković

Modul 7

7. MODUL - ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

1. primjeri poslovnih događaja koji rezultiraju odgođenom poreznom imovinom i obvezama;
2. razlike bilance po MRSevima i porezna bilanca – odgođena porezna imovina;
3. definirati postupke revalorizacije – kada ih provoditi – revalorizacijske rezerve i sve u vezi njih;
4. dobro objasniti razliku između porezne bilance i financijskog izvještavanja;
5. izvještaj o novčanom toku ‐ primjeri za izračunavanje.


Predavač:
domagoj vuković
Domagoj Vuković

Modul 8

8. MODUL - TRANSFERNE CIJENE

– smjernice OECD‐a za odjeđivanje transfernih cijena i amandmani na smjernice (OECD, 2016);
• akcijski plan o BEPS‐u;
• načelo nepristrane transakcije;
• porezno dopustive metode – prednosti i nedostaci;
• dokumentacija o transfernim cijenama;
• analiza funkcija i rizika;
• prethodni cjenovni sporazumi (APA).


Predavač:
Gajic
Nada Gajić

Raspored:

Raspored predavanja:
TjedanDatumiDaniVrijemeSati
Tjedan:
1. tjedan
Datumi:
16. i 18.04.2024.
Dani:
utorak i četvrtak
Vrijeme:
17,00-21,00
Sati:
5
Tjedan:
2. tjedan
Datumi:
23. i 25.04.2024.
Dani:
utorak i četvrtak
Vrijeme:
17,00-21,00
Sati:
5
Tjedan:
3. tjedan
Datumi:
30. i 02.05.2024.
Dani:
utorak i četvrtak
Vrijeme:
17,00-21,00
Sati:
5
Tjedan:
4. tjedan
Datumi:
07. i 09.05.2024.
Dani:
utorak i četvrtak
Vrijeme:
17,00-21,00
Sati:
5
Tjedan:
5. tjedan
Datumi:
14. i 16.05.2024.
Dani:
utorak i četvrtak
Vrijeme:
17,00-21,00
Sati:
5
Tjedan:
6. tjedan
Datumi:
21. i 23.05.2024.
Dani:
utorak i četvrtak
Vrijeme:
17,00-21,00
Sati:
5
Tjedan:
7. tjedan
Datumi:
28.05. i 04.06.2024.
Dani:
utorak i utorak
Vrijeme:
17,00-21,00
Sati:
5

Predavači

domagoj vuković

Domagoj Vuković

Direktor u KPMG-u od 2021., s prethodnim iskustvom kao direktor u Deloitteu i dugogodišnjim radom u odjelu revizije u KPMG-u. Ovlašteni revizor i računovođa (FCCA), stručnjak za financijske standarde, savjetovanje i metodologiju revizije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

Više o predavaču
igor arbutina

Igor Arbutina

ACCA s iskustvom u reviziji i financijskom savjetovanju u KPMG-u, te kao Financijski Direktor u Philips Consumer Luminaires. Nastavio karijeru u TPA Horwath Revizija, PwC-u i TPA AUDIT. Hrvatski ovlašteni revizor i ACCA.

Više o predavaču
Gajic

Nada Gajić

Ekspert za poreze. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je i post-diplomantica, ima značajno iskustvo na području idejnih rješenja, vođenja i koordiniranja projekata u Hrvatskoj i Italiji. Sudjelovala u izradi studija isplativosti za međunarodno tržište. Izvodi autorska predavanja na učilištima i privatnim edukacijama iz područja računovodstva i porezne tematike te poslovnog planiranja. Objavljuje članke u domaćim stručnim časopisima

Više o predavaču

Literatura

MSFI za kontrolere i menadžere

MSFI za kontrolere i menadžere

Hendrik Vater

“MSFI za kontrolore i managere” prati edukaciju i njen je sastavni dio.
Autor: Hendrik Vater
Stručna redaktura i recenzija prijevoda: prof. dr.sc. Paško Anić-Antić
Urednica: mr.sc. Jasmina Očko.
Knjiga je uključena u cijenu edukacije.

Prijavite se za MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere

U cijenu je uključena knjiga "MSFI za kontrolere i menadžere".

Cijena:

1.300,68 +PDV

Prijavite se već danas! Ispunite obrazac ili nas nazovite na +385 1 779 3619

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.